برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1477 100 1

Bar

/ˈbɑːr/ /bɑː/

معنی: شمش، خط، میکده، بار مشروب فروشی، دادگاه، نرده حائل، هیئت وکلاء، سالن مشروب فروشی، بند آب، جای ویژه زندانی در محکمه، تیر، میل، بار، وکالت، میله، مانع، مانع شدن، مسدود کردن، از بین رفتن رد کردن دادخواست، باز داشتن، بستن، بجز، باستثناء
معانی دیگر: مخفف:، بارومتر، تیرچه، نرده، (هر چیز مکعبی که طولش از عرض آن بیشتر باشد) شمش، قالب، قطعه، تکه، رادع، جلوگیر، سد راه، بنداب، شیل، راه بند، نواره ی نور، باریکه، خط پهن، (نور) شعاع، پرتو، نظام دادگاهی، محل رسیدگی و داوری، وکلای دادگستری، حرفه ی قضاوت و وکالت، کار دادگستری، جلوگیری کردن، راه ندادن، (لباس ارتشی - نواره های فلزی که درجه و ارشدیت را مشخص می کنند) نوار، با میله محکم کردن، میله دار کردن، (حقوق و دادگاه ها) نرده های درون دادگاه که جایگاه قاضی و وکلا و متهم را از هم جدا می کند، (مشروبخوری) بار، میخانه، نوشگاه، دکه، کافه، (اسب) دهانه، (سوزن دوزی و توری دوزی) حلقه یا خطی که دو طرح را به هم متصل می کند، (نشان های اشرافی) خط افقی روی سپر یا نشان، (حقوق) رد دعوی، شکست دادخواهی، علت رد شدن یا شکست دعوی، (اسب) بخش عقب سم که به طرف داخل انحنا دارد و به پاشنه ختم می شود، (برق) المنت، (با قرار دادن میله و دیرک در سر راه) بستن، نواره نواره کردن، ممنوعیت، منع، (موسیقی) میزان، خط میزان، بار (واحد فشار معادل یک میلیون dynes در سانتی متر مربع)، مخفف: تفنگ خودکار براونینگ، مخفف: (انجیل) باروخ، باthe وکالت، ازبین رفتن ادعا ردکردن دادخواست، ممنوع کردن

بررسی کلمه Bar

اسم ( noun )
عبارات: behind bars
(1) تعریف: a length of rigid, solid material, often cylindrical in shape, generally used as a barrier or support.
مترادف: rod, stick
مشابه: block, bolt, crowbar, ingot, jimmy, lever, pole, rail, railing, shaft, stake

- the bars of a prison cell
[ترجمه ترگمان] میله‌های زندان زندان
[ترجمه گوگل] میله های یک سلول زندان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the bar of a bicycle frame
[ترجمه ترگمان] نوار یک دوچرخه
[ترجمه گوگل] نوار یک قاب دوچرخه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a solid mass of a substance often in the shape of an oblong block.
مشابه: cake

- a bar of soap
[ترجمه ترگمان] یه قالب صابون
[ترجمه گوگل] یک قالب صابون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a bar of candy
...

واژه Bar در جمله های نمونه

1. bar of soap
قالب صابون

2. bar association
کانون وکلای دادگستری

3. bar examination
امتحان وکالت

4. bar none
بدون استثنا،کلا،به جز

5. a bar of gold
شمش طلا

6. a bar of soap
یک قالب صابون

7. a bar of sunlight pierced the dungenon's darkness
شعاعی از نور خورشید تاریکی دخمه را شکافت

8. chocolate bar
تکه‌ی شکلات

9. the bar of public opinion
دادگاه عقاید و آرای عمومی

10. a bar chart
نمودار میله‌ای،نمودار ستونی

11. coffee bar
(انگلیس) قهوه‌خانه،رستورانی که در آن قهوه و شیرینی می‌دهند،کافه

12. ripping bar
میخ‌کش،میخ‌کن،میله‌ی از جا کن،(میل) فاق‌گر

13. to bar someone's way (or path)
جلو راه کسی را گرفتن،راه کسی را سد کردن

14. an iron bar
میله‌ی آهنی

15. the best bar none
قطعا از همه بهتر ...

مترادف Bar

شمش (اسم)
bar , ingot , bullion
خط (اسم)
hand , order , groove , way , road , character , bar , mark , letter , row , line , file , feature , writing , track , script , streak , charter , letter missive , stripe , calligraphy , rut , ruler , ruck , message , legend , fascia , stria , handwriting , penmanship , printmaking , tails
میکده (اسم)
bar , cabaret
بار مشروب فروشی (اسم)
bar , barroom , taproom
دادگاه (اسم)
bar , court , forum , courtroom , courthouse , witness box
نرده حائل (اسم)
bar
هیئت وکلاء (اسم)
bar
سالن مشروب فروشی (اسم)
bar , saloon , barroom
بند آب (اسم)
bar , dyke , dike
جای ویژه زندانی در محکمه (اسم)
bar
تیر (اسم)
ache , pain , bar , shot , arrow , firing , fire , shaft , prop , mercury , lug , gunshot , dart , timber , staff , stanchion , butt shaft , staple , perch , spike , mast , quintain
میل (اسم)
stomach , addiction , bar , desire , liking , tendency , will , shaft , propensity , leaning , goodwill , penchant , relish , axle , rod , bent , vocation , inclining , predilection , zest , hade , milestone , predisposition , proclivity
بار (اسم)
charge , burden , bar , admittance , load , cargo , restaurant , alloy , audience , loading , barroom , fruit , brunt , fardel , freight , freightage , onus , ligature , encumbrance
وکالت (اسم)
bar , advocacy , proxy , attorney , agency , delegation , deputation , subrogation , proctorship
میله (اسم)
style , bar , beam , shaft , stalk , stem , probe , arbor , axis , axle , pivot , rod , spit , pintle , pillar , shank , scape , fust , tige , virgule
مانع (اسم)
stay , bar , hitch , let , shackle , fetter , dyke , dike , balk , hindrance , obstacle , barrier , impediment , hurdle , embargo , barricade , bamboo curtain , hedge , handicap , curtain , blockage , setback , drawback , snag , massif , crimp , lock , encumbrance , hindering , holdback , stumbling block
مانع شدن (فعل)
stop , resist , suppress , bar , prevent , debar , balk , hinder , barricade , hamper , exclude , inhibit , rein , impede , stymie , hold back , hold up , interfere with , obstruct , obturate
مسدود کردن (فعل)
close , bar , clog , choke , shut , block , barricade , shut off , caulk , blank out , jam , calk , stopper , foreclose , scotch , head back , mure , obstruct , obturate , occlude , oppilate , portcullis , stopple
از بین رفتن رد کردن دادخواست (فعل)
bar
باز داشتن (فعل)
deter , stay , ban , forbid , interdict , bar , hold , arrest , detain , impeach , encumber , prevent , debar , dissuade , block , contain , impede , stow
بستن (فعل)
close , truss , attach , ban , impute , bar , stick , connect , colligate , bind , hitch , seal , clog , assess , tie up , choke , shut , shut down , block , fasten , belt , bang , pen , shut off , tighten , blockade , hasp , clasp , knit , jam , wattle , plug , congeal , curdle , curd , jell , lock , coagulate , cork , spile , picket , padlock , ligate , obturate , occlude , portcullis , posset , switch on
بجز (حرف اضافه)
bar , except , than , bating , barring
باستثناء (حرف اضافه)
bar , bating , barring

معنی عبارات مرتبط با Bar به فارسی

کانون وکلای دادگستری
مخفف: کباب،بریان (bar-b-q هم می‌نویسند)
رجوع شود به: bar graph، نمودار میله ای
(خط های عمودی و موازی به هم که روی برچسب کالا و غیره قرار می دهند و با دستگاه اسکنر scanner قیمت و شماره ی ثبت آن را ضبط می کنند) رمزینه، خط نماد، بار کد، رمز میله ای
امتحان وکالت
(جدول های آمار و نمودارها - نموداری که از خط های موازی درست شده و کوتاهی و بلندی هر خط، نوسان موضوع مورد مطالعه را معلوم می کند) نمودار خطی، نمودار ستونی
پسریهودی که وارد 31 سالگی شده و باید مراسم مذهبی را بجا اورد، جشنی که برای رسیدن پسر باین سن بر پامیشود
(یهودیت)، بارمیتزوا (پسری که به سیزده سالگی رسیده و باید وظایف شرعی خود را آغازکند)، (یهودیت - عامیانه) مراسم بارمیتزوا را انجام دادن
بدون استثنا، کلا، به جز
چاپگر میله ای
رجوع شود به: bend sinister
کران پشته (دیواره ی شنی که در اثر حرکت امواج در ساحل ساخته می شود)
...

معنی Bar در دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] میله - میلگرد - شمش - بار - مانع - مفتول - بندآب - بند تنظیم میله - آب پشته
[برق و الکترونیک] بار واحد فشار برابر بایک ضرب در 10 به توان شش زا یک ضرب در 10 به توان پنج ( اندکی کمتر از یک اتمسفر ) واحد قبلی اندازه گیری فشار آکوستیک ، میکروبار بود که در حال حاضر به جای آن از نیوتن بر متر مربع به عنوان واحد si فشار استفاده می شود . - میله
[مهندسی گاز] واحد فشار
[زمین شناسی] بندآب ، سد مانع ، میله ، شمش ، مانع شدن بار واحد اندازه گیری فشار جو
[صنعت] میله ، میل ، شمش
[حقوق] وکالت، هیأت وکلاء، دادگاه، منع، مانع
[نساجی] شانه - شانه ماشین بافندگی - میله
[ریاضیات] خط، میله، اهرم، بند، میله ی مدرج، خرپا، پایه، حایل، خط کسری
[خاک شناسی] انباشت پشته ای
[نفت] واحد فشار
[پلیمر] میله
[آب و خاک] بار، واحد فشار
[حقوق] کانون وکلاء
[عمران و معماری] میلگرد خم کن
[عمران و معماری] خرک
[عمران و معماری] نمودار ستونی - نمودارمیله ای - دیاگرام ستونی - دیاگرام سطری - نمودار سطری
[کامپیوتر] نمودار میله ای .
[صنعت] نمودار میله ای - کنترل پروژه: نمایشی گرافیکی از نحوه زمانبندی فعالیت ها در یک پروژه که در آن فعالیت ها در ستون و زمان در محور افقی نمایش داده می شود و در مورد هر فعالیت یک میله فعالیت از تاریخ شروع تا اتمام کشیده می شود. گانت چارت.
[ریاضیات] نمودار میله ای، نمودار ستونی، نمودار مستطیلی، نمودار نواری
[آمار] نمودار میله ای
[کامپیوتر] رمز میله ای ؛ کد میله ای .
[صنایع غذایی] کالا رمز : خطوطی موازی است که برای محصولات بسته بندی شده مورد استفاده قرار میگیرد. این ...

معنی کلمه Bar به انگلیسی

bar
• rod; latch, bolt; partition; barrier; pub, tavern; counter; restriction; examination to enter the organization which authorizes lawyers and oversees the law profession; lawyers collectively
• lock, barricade
• with the exception of
• a bar is a place where alcoholic drinks are bought and drunk.
• a bar is also the counter on which alcoholic drinks are served.
• the bar is used to refer to the profession of a barrister in england, or any kind of lawyer in other countries.
• a bar is also a long straight rigid piece of metal.
• a bar of something is a piece of it which is more or less rectangular.
• if you bar someone from going somewhere or doing something, you prevent them from going there or doing it.
• you can use bar to mean `except'. for example, all the work bar the washing means all the work except the washing; a formal use.
• in music, a bar is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided; a technical term.
• see also barred, barring, crossbar, snack bar.
bar association
• organization which authorizes lawyers and oversees the law profession
bar cabinet
• small chest where drinks and alcoholic beverages are stored
bar candidates from being seen or heard
• prohibit potential candidates for a function or position from contact with outside factors
bar chart
• graph employing vertical columns or horizontal bars to illustrate rates or quantities
bar code
• coded strips, secret message, columnar code, key that operates via coded strips, device used to mark goods, identification device
• a bar code is a set of thin and thick lines that are printed on the labels of things that are sold in shops. when you b ...

Bar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
پیشخوان نوشیدنی
shirin
(در موسیقی ) گام-میزان
محمد فضائلی
میلگرد
Asal
A bar of قالب
محمد رضا
میله آهنی-جایگاه متهمیم
محمد
ستون
Hossein Ghadiri
Bar Phantom
فانتوم نرده ای
مینا
فروشگاه مشروب فروشی
ebi
دِیلَم
Fati
بار، میله، ستون
کامران
خطوط کناری روخانه
Matin
میله
a long narrow piece of metal
سیدحسین اخوان بهابادی
(کامپیوتر) نوار،میله
اگر متحرک باشد معنی میله و اگر ثابت باشد(بیشتر افقی) معنی نوار می دهد.
محمد
کاسه
شقایق
To prohibit
برومند پور
قالب ، تکه
MOHAMMAD
مکان مشروب فروشی
akamrahimi50@gmail.com
ورق
برای یک ورق قرص، به صورت BARS یا B.A.R.S

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bar
کلمه : Bar
املای فارسی : بر
اشتباه تایپی : ذشق
عکس Bar : در گوگل

آیا معنی Bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران