برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1466 100 1

at a loose end


بیکار

واژه at a loose end در جمله های نمونه

1. I was at a loose end so I decided to go see an old movie.
[ترجمه ترگمان]من آخرش آزاد بودم و تصمیم گرفتم برم یه فیلم قدیمی ببینم
[ترجمه گوگل]من در پایان خوش بودم، بنابراین تصمیم گرفتم فیلم قدیمی ببینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Come and see us if you're at a loose end.
[ترجمه ترگمان]اگر در پایان آزاد باشی، بیا و ما را ببین
[ترجمه گوگل]بیا و ما را ببین، اگر شما در پایان آزاد هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you find yourself at a loose end, you could always clean the bathroom.
[ترجمه ترگمان]اگر سر آخر خودت را پیدا کنی، همیشه می‌توانی حمام را تمیز کنی
[ترجمه گوگل]اگر شما خود را در انتهای آزاد قرار دهید، می توانید همیشه حمام را تمیز کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I felt rather at a loose end at the end of the term so I decided to take a trip to London.
[ترجمه ترگمان]در پایان این مدت احساس راحتی کردم، بنابراین تصمیم گرفتم سفری به لندن داشته باشم
[ترجمه گوگل]من در پایان دوره ا ...

معنی کلمه at a loose end به انگلیسی

be at a loose end
• be in an uncertain or confused condition; be without any particular plans; be in unsettled position; be without any specific occupation (e.g., "ever since leaving the company, my husband has been at a loose end")

at a loose end را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at a loose end
کلمه : at a loose end
املای فارسی : آات ا لوس عند
اشتباه تایپی : شف ش مخخسث ثدی
عکس at a loose end : در گوگل

آیا معنی at a loose end مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران