برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

abruptness


تندی، شدت، تیزجوابی، حاضرجوابی، شدت لحن

واژه abruptness در جمله های نمونه

1. He hid his feelings behind a gruff abruptness.
[ترجمه ترگمان]احساساتش را پشت یک حرکت خشن و خشن پنهان کرد
[ترجمه گوگل]او احساسات خود را در پشت یک ناگهانی مبهم مخفی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Herzog abandoned this theme with characteristic abruptness.
[ترجمه ترگمان]Herzog این موضوع را با شتاب غیر عادی خود رها کرد
[ترجمه گوگل]هرزوگ این موضوع را با ناگهانی مشخصی رها کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are striking by the boldness and abruptness of the scenery.
[ترجمه ترگمان]ما از این جسارت و abruptness در این منظره سخن می‌گوییم
[ترجمه گوگل]ما از جسارت و ناگهانی مناظر چشم پوشی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She speak with the abruptness of a person whose feelings have get the better of her.
[ترجمه ترگمان]او با لحن تندی شخصی صحبت می‌کند که احساساتش نسبت به او بهتر شده‌است
[ترجمه گوگل]او با ناگهانی فردی که احساسات او بهتر شده است صحبت می کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه abruptness به انگلیسی

abruptness
• suddenness, hastiness; lack of continuity; brusqueness, rudeness

abruptness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

همایون اشراف زاده
حالت ناگهانی - خشونت - تندی
سارا کاووسی
خشونت، ناگهانی، رفتار تند و حاکی از خشونت
موسی
1. Dean offered, in spite of being a bit peeved at the man's Abruptness
دین پیشنهاد داد ، علی رغم اینکه کمی از تندی لحن مرد آزار دیده بود.
2. Contrasting the Abruptness of earthquakes is the slow drift of tectonic plates.
نقطه تقابل ناگهانی زمین لرزه ها ، رانش آهسته صفحات تکتونیکی است.

Abruptness(noun)=تندی لحن،حاظر جوابی،ناگهانی

معانی دیگر: شدت لحن


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abruptness

کلمه : abruptness
املای فارسی : ابروپتنس
اشتباه تایپی : شذقعحفدثسس
عکس abruptness : در گوگل

آیا معنی abruptness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )