برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abnormal psychology

/æbˈnɔːrməlsaɪˈkɑːlədʒi/ /æbˈnɔːməlsaɪˈkɒlədʒi/

روان شناسی نابهنجاری، نابهنجارشناسی، روان شناسی مرضی، آسیب شناسی روانی

بررسی کلمه Abnormal psychology

اسم ( noun )
• : تعریف: the branch of psychology that is concerned with patterns of behavior, thought, and feeling that deviate greatly from average patterns.

واژه Abnormal psychology در جمله های نمونه

1. It is important to make a study of abnormal psychology.
[ترجمه ترگمان]مهم است که مطالعه روان‌شناسی غیر عادی را مطالعه کنید
[ترجمه گوگل]مهم است که مطالعه روانشناسی غیر طبیعی را مطالعه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How to change the abnormal psychology of others appellation? With animal cure? Be still psychological channel?
[ترجمه ترگمان]چگونه می‌تواند روان‌شناسی غیر عادی خود را به نام دیگران تغییر دهد؟ با درمان حیوانات؟ آیا هنوز یک کانال روانشناسی هستید؟
[ترجمه گوگل]چگونه روانشناسی غیرعادی دیگران را تغییر دهیم؟ با درمان حیوانات؟ هنوز کانال روانشناختی هست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Indeed, the book's crime figures are all abnormal psychology, killing an unusual way.
[ترجمه ترگمان]در واقع، ارقام جرم کتاب، همه روان‌شناسی غیر عادی هستند و یک روش غیر عادی را می‌کشند
[ترجمه گوگل]در واقع، چهره های جنایتکاران کتاب، همه روانشناسی غیر طبیعی هستند، و یک روش غیر معمول را می کشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. How to face the person with an already abnormal psychology?
...

معنی Abnormal psychology در دیکشنری تخصصی

Abnormal psychology
[روانپزشکی] شاخه ای از علم روان شناسی که با رفتار غیرعادی سر و کار دارد.

معنی کلمه Abnormal psychology به انگلیسی

abnormal psychology
• branch of psychology which studies mental illness

Abnormal psychology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abnormal psychology

کلمه : Abnormal psychology
املای فارسی : آبنرمال سایکولوژی
اشتباه تایپی : شذدخقئشم حسغزاخمخلغ
عکس Abnormal psychology : در گوگل

آیا معنی Abnormal psychology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )