آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
������������ parchment

معنی یا پیشنهاد شما