نوزادی که قبل از تولد، ۲۴ سال منجمد بود – آبادیس
Top