برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

کلانتر

/kalAntar/

مترادف کلانتر: پیشوا، کدخدا، مهتر، رئیس، سرپرست، متصدی
کلانتر
کمیسر
کلانتری
کمیسریا
حمید خاشعی
کمیسر
مجید
کمیسر


نام نویسی   |   ورود