برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
ویتامین A
رتینول
محندس احمد ذاکری
۱-محلول در چربی
۲-ویتامین A یک OH دارد
۳-ویتامین A پنج پیوند دو گانه دارد
۴-برای ویتامین A هر مولکول آن با پنج H2 سیر می شود
۵-فرمول آن C20H30O1 است
علی دوستی نوگورانی
رتینول


نام نویسی   |   ورود