برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مختصات

/moxtassAt/

مترادف مختصات: ویژگی ها، خصیصه ها، مشخصه ها، صفات ممیزه، وجوه ممیز
علم بررسی مختصات آب
هیدرولیک
احمد علینقی
اسم جمع (مفرد مختصه).
خصوصیات: مجموع علامات برای مشخص و معین نمودن یک موضوع یا یک طرح. هر یک از اجزای تخصیصی یک موضوع، گروه، طرح که یک مجموعه مشخص را تشکیل می دهند.
تشریح وضعیت و موقعیت: چیستی یک شی یا یک چیز. مجموع نشانه های اختصاصی و مختص به یک چیز و یک شی. تجمیعی از خصیصه ها که نشانگر و بیانگر وضعیت و موقعیت جا یا مکانی باشد.
ریاضی: دستگاه مختصات
شهریار آریابد
در پارسی " ویژیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .


نام نویسی   |   ورود