برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
/sɪˈkjʊrəti/ /sɪˈkjʊərɪti/

معنی: اطمینان، ضامن، تضمین، ضمانت، وثیقه، ضمانتنامه، گرو، سلامت، سلامتی، امان، اسایش خاطر، امنیت، ایمنی، تامین
معانی دیگر: ارمندی، امن و امان بودن، خاطر جمعی، بی هراسی، نا نگرانی، پشت گرمی، اطمینان خاطر، پایندان، گردن گیر، حفاظت، پاسداری، وابسته به امنیت، امنیتی، حفاظتی، تامینی، اداره ی حفاظت، اداره ی پاسوری، (معمولا جمع) اوراق قرضه، اوراق مالکیت، اوراق بهادار، مصونیت
security
وثیقه
Security Brokers
کارگزاران بورس
Security Dealers
معامله گران اوراق بهادار
Security Market Line
منحنی (خط) بورس اوراق بهادار
List of prices Security
جدول قیمتها
physical security
حفاظت فیزیکی

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود